Studijuok technologijas
Vilniaus kolegijoje

Studijų programa Elektronikos technika

Domiesi, kaip veikia moderniausia, sudėtingiausia ir įdomiausia aparatūra ir elektroninės sistemos (elektroninė įranga, buitinės elektronikos prietaisai, robotai, kompiuteriai ir daugybė kitų prietaisų), turi polinkį į analitinį mąstymą, pasižymi kruopštumu, turi kūrybinių idėjų? Studijuok elektronikos techniką!

Studijuodamas Elektronikos techniką išmoksi:
projektuoti, kurti elektroninius ir mechatroninių sistemų funkcinius mazgus ir jų sistemas;
įdiegti ir eksploatuoti sudėtingą elektroninę, telekomunikacijų ir kompiuterių techniką ir įrangą;
diagnozuoti ir šalinti įvairius elektronikos technikos gedimus;
taikyti taikomąsias kompiuterių programas elektronikos ir mechatronikos sistemų įrangai;
pasirinkti ir taikyti pagrindinius verslo organizavimo principus;
bendradarbiauti, dirbti komandoje; bendrauti užsienio kalba;
savarankiškai plėsti ir gilinti žinias, taikyti teorines žinias praktikoje.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus:
anglų kalbą, filosofiją, sociologiją, specialybės kalbą, teisę, vadybą.

Studijuosi studijų krypties dalykus
Pagrindinius studijų krypties dalykus.
fiziką, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, elektrotechniką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas, aplinkos ir žmonių saugą, elektroniką, signalus ir grandines, analoginius įtaisus, skaitmeninius įtaisus, mechatronikos įtaisus, elektromagnetinio lauko teoriją, skaitmeninį signalų apdorojimą, mikroprocesorius, matavimus ir metrologijos pagrindus, kompiuterines projektavimo priemones, programavimą C kalba, telekomunikacijų sistemas, EA projektavimą ir gamybą, valdiklius, kompiuterių techniką, ekonomiką.

Studijuosi specializacijos dalykus priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Elektronines sistemas: vaizdo technologijas, elektroninę aparatūrą ir jos techninę priežiūrą, elektronines saugos sistemas, rengsi elektroninių sistemų projektą. 2. Mechatronines sistemas: automatinio valdymo pagrindus, procesų vizualizavimą, programuojamus loginius valdiklius, rengsi mechatronikos sistemų projektą.
Laisvai pasirenkamus dalykus.

Kokios bus praktikos?

Atliksi elektronikos, informacinių technologijų, kompiuterinių projektavimo priemonių, elektroninių matavimų, profesinę, baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 26 savaitės.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m., nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – NL (S) – organizuojamos sesijomis: rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi sesijas ir po vieną egzaminų sesiją. Sesijų trukmė – 2 savaitės, egzaminų sesijos trukmė – 1 savaitė.
Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį projektą.
Baigus studijas suteikiamas elektronikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose įstaigose, įmonėse, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės ir mechatroninės sistemos ir jų įranga, kurti savo verslą.

Next

Studijų programa Kompiuterių technika


Domiesi informacinėmis technologijomis, jų pažanga ir naujovėmis, turi polinkį į analitinį mąstymą, pasižymi kruopštumu ir atsakingumu? Studijuok kompiuterių techniką!

Studijuodamas Kompiuterių techniką išmoksi:

projektuoti kompiuterines (tarp jų ir objektų valdymo) sistemas, kompiuterių tinklus;
diegti ir derinti techninę įrangą, operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką;
administruoti ir valdyti kompiuterių tinklą;
spręsti kompiuterinių sistemų programinės įrangos funkcionavimo problemas;
diagnozuoti ir šalinti techninės įrangos gedimus;
įvertinti verslo aplinką; tirti rinką; organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus.
anglų kalbą, filosofiją, sociologiją, specialybės kalbą, komunikavimo pagrindus, verslo komunikacijas, teisę, vadybą.

Studijuosi studijų krypties dalykus
Pagrindinius studijų krypties dalykus:
fiziką, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, elektrotechniką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas, aplinkos ir žmonių saugą, elektroniką, automatikos įtaisus, skaitmeninius įtaisus, skaitmeninį signalų apdorojimą, matavimus ir metrologijos pagrindus, ekonomiką, kompiuterių išorinius įrenginius, operacines sistemas, programavimą, duomenų bazes, kompiuterius ir jų sandarą, kompiuterių tinklus, programuojamuosius loginius valdiklius, telekomunikacijų sistemas, kompiuterių tinklų ir informacijos saugą.
Alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Kompiuterių tinklų projektavimą, skriptinį programavimą, kompiuterių tinklų administravimą.
2. Įterptines sistemas ir jų projektavimą, įterptinių realaus laiko sistemų programavimą, signalų procesorius.
Laisvai pasirenkamus dalykus.

Kokios bus praktikos?
Atliksi informacinių technologijų, technologinę, kompiuterinių projektavimo priemonių, kompiuterių tinklų diegimo, profesinę, baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 26 savaitės.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m., nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – NL (S) – organizuojamos sesijomis: rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi sesijas ir po vieną egzaminų sesiją. Sesijų trukmė – 2 savaitės, egzaminų sesijos trukmė – 1 savaitė.
Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį projektą.
Baigus studijas suteikiamas kompiuterių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi projektuoti ir tobulinti kompiuterių tinklus, parinkti telekomunikacijų įrangą, kompiuterių tinklų administravimo priemones, organizuoti ir atlikti kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą ir spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo priežiūros problemas. Šiuos darbus galėsi atlikti įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse arba kurti savo verslą.

Next

Studijų programa Želdynai ir jų dizainas


Esi meniškos prigimties ir turi kūrybinių idėjų, domiesi kraštovaizdžiu, mėgsti puoselėti aplinką, turi atsakomybės jausmą, gebi priimti sprendimus? Studijuok želdynus ir jų dizainą!

Studijuodamas Želdynus ir jų dizainą išmoksi:

parinkti dekoratyvinius augalus pagal jų biologines ir morfologines savybes;
įvardyti augalų augimo sąlygas, parinkti augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas;
suplanuoti funkcionalius, estetiškus, meniškus priklausomuosius ir atskiruosius želdynus, gatvių ir miesto viešųjų teritorijų erdvinės aplinkos dizaino aplinkotvarką;
pagal projektus įgyvendinti atskirųjų ir priklausomųjų (gyvenamųjų, visuomeninių ir kt. pastatų sklypų) želdynų, gatvių ir miesto viešųjų erdvių aplinkotvarką;
planuoti ir vykdyti želdyno priežiūrą;
organizuoti įmonės veiklą.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus:
komunikaciją, tyrimų metodologiją ir taikomąją matematiką.

Studijuosi studijų krypties dalykus

Pagrindinius studijų krypties dalykus:
agrobiologijos pagrindus, vizualinės raiškos pagrindus, dekoratyvinius augalus, kraštovaizdžio architektūrą, želdynų priežiūros technologijas, aplinkotvarkos inžineriją, aplinkotvarkos statybos pagrindus ir ekonomiką, kraštotvarką ir kraštovaizdžio kompiuterinį projektavimą.

Specializacijos dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Mažąją želdynų architektūrą – želdyno statinių projektavimą ir statybą.
2. Dekoratyvinių ir sodo augalų sodmenų verslą – medelyno verslą.
Laisvai pasirenkamuosius modulius.

Kokios bus praktikos?

Atliksi mokomąją lauko, aplinkotvarkos profesinės veiklos, specializacijos ir baigiamąją profesinės veiklos praktikas. Visa praktikų trukmė – 20 savaičių.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Pirmame kurse numatytos trys: įvadinė (trukmė – viena savaitė), rudens ir pavasario (trukmė iki keturių savaičių kiekvienai sesijai) sesijos. Aukštesniuose kursuose numatytos dvi: rudens ir pavasario sesijos (kiekviena trunka iki keturių savaičių).

Studijų pabaiga

Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi dirbti aplinkotvarkos įmonėse, dekoratyvinių augalų medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, nacionaliniuose parkuose, botanikos soduose, vykdyti fitokomercinę veiklą, teikti paslaugas.


Next

Studijų programa Maisto produktų technologija


Turi kūrybinių idėjų, gebi eksperimentuoti, domiesi pažangiomis technologijomis, mėgsti naujoves, planuoji savo karjerą sieti su maisto pramone? Studijuok maisto produktų technologiją!

Studijuodami Maisto produktų technologiją išmoksi:

vertinti maisto technologijoms naudojamų žaliavų, medžiagų, gaminių saugą ir kokybę;
planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto technologinius procesus ir perteikti idėjas, sprendimus įmonės personalui;
parinkti ir išdėstyti technologinę įrangą pagal maisto technologinių operacijų srautą;
taikyti maisto produktų gamybos standartus ir paaiškinti jų kūrimo ir tvirtinimo tvarką;
vykdyti žaliavų, maisto gamybos proceso, produkcijos saugos ir kokybės reikalavimus pagal savikontrolės sistemas;
projektuoti, organizuoti, vykdyti duonos kepimo, mėsos ir jos produktų, vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo technologinius procesus ir valdyti, užtikrinti duonos kepinių, mėsos produktų vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo saugą ir kokybę;
projektuoti, organizuoti, vykdyti gamybą, organizuoti aptarnavimą maitinimo įmonėse ir užtikrinti saugią ir kokybišką maisto gamybą.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus:
tiksliųjų mokslų pagrindus, saviugdą ir komunikaciją.

Studijuosi studijų krypties dalykus

Pagrindinius studijų krypties dalykus:
aplinkosaugą ir darbo teisę, chemiją, maisto produktų technologiją, maisto saugą ir kokybę, mitybą ir maisto chemiją, verslumo pagrindus.

Specializacijos modulius priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Duonos kepimo technologiją: duonos kepimo technologijas ir įrengimus, duonos kepinių saugos ir kokybės valdymą ir užtikrinimą.
2. Mėsos produktų technologiją: skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologiją ir technologinius įrenginius, mėsos produktų saugos ir kokybės valdymą ir užtikrinimą.
3. Vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo technologiją: vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo technologiją ir įrenginius, vaisių, uogų ir daržovių saugos ir kokybės reikalavimus, valdymą ir užtikrinimą.
4. Maitinimo įmonių gamybos technologiją: maitinimo įmonių gamybos technologiją ir įrenginius, maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymą ir užtikrinimą.
Laisvai pasirenkamuosius modulius.

Kokios bus praktikos?
Atliksi bendrąją technologinę ir maisto kokybės, specialiųjų technologijų, baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 20 savaičių.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis. Pirmame kurse numatytos trys: įvadinė (trukmė – viena savaitė), rudens ir pavasario (trukmė iki keturių savaičių kiekvienai sesijai) sesijos. Aukštesniuose kursuose numatytos dvi: rudens ir pavasario sesijos (kiekviena trunka iki keturių savaičių).

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas maisto produktų technologijų profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi dirbti maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos įmonėse. Maisto technologijos specialistai organizuoja maisto produktų gamybos technologinius procesus, kvalifikuotai valdo gamybos procesą, gamina kokybišką produkciją, laikosi maisto saugos ir maisto kokybės norminių dokumentų reikalavimų

Next

Studijų programa Telekomunikacijos


Turi polinkį į analitinį mąstymą, domiesi garso ir vaizdo technika bei jos naujovėmis, sieki suprasti, ką gali telekomunikacijų technologijos, kaip viskas funkcionuoja? Studijuok telekomunikacijas!

Studijuodamas Telekomunikacijas išmoksi:

projektuoti telekomunikacijų tinklus;
apibrėžti telekomunikacijų tinklų projektų įgyvendinimo ypatumus;
paaiškinti telekomunikacijų tinklų ir sistemų struktūrą, atskirų tinklo dalių funkcijas ir sąveiką;
atlikti telekomunikacijų įrangos diegimo, montavimo, derinimo ir matavimo darbus;
analizuoti srautų perdavimo, valdymo, apdorojimo ir komutavimo procedūras;
nustatyti ir šalinti telekomunikacijų tinklų sutrikimus;
atlikti kokybinius ir kiekybinius metrologinius matavimus bei įvertinti ryšio kokybę;
įvertinti verslo aplinką, atlikti rinkos tyrimus;
organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus.
anglų kalbą, filosofiją, sociologiją, specialybės kalbą, komunikavimo pagrindus, verslo komunikacijas, teisę, vadybą.

Studijuosi studijų krypties dalykus
Pagrindinius studijų krypties dalykus:
fiziką, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, elektrotechniką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas, elektroniką, signalus ir grandines, analoginius įtaisus, skaitmeninius įtaisus, skaitmeninį signalų apdorojimą, mikroprocesorius, aplinkos ir žmonių saugą, ekonomiką, ryšio linijas, matavimus telekomunikacijų tinkluose, informacijos perdavimo sistemas, kompiuterių tinklus, skaitmenines komutacijos sistemas, duomenų perdavimo technologijas, judriojo ryšio tinklus, prieigos tinklų technologijas, intelektualiuosius tinklus, rengsi telekomunikacijų tinklų projektą.

Alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Skaitmenines garso ir vaizdo technologijas, belaides telekomunikacijas.
2. Telekomunikacijų tinklų valdymą, informacijos apsaugą telekomunikacijų tinkluose.
Laisvai pasirenkamuosius dalykus.

Kokios bus praktikos?
Atliksi matavimų telekomunikacijų tinkluose, elektronikos, informacinių technologijų, kompiuterinių projektavimo priemonių, profesinę, baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 26 savaitės.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m., nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – NL (S) – organizuojamos sesijomis: rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi sesijas ir po vieną egzaminų sesiją. Sesijų trukmė – 2 savaitės, egzaminų sesijos trukmė – 1 savaitė.
Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį projektą.
Baigus studijas suteikiamas telekomunikacijų inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose telekomunikacijų įmonėse, firmose, kuriose atliekami telekomunikacijų tinklų projektavimo, diegimo, eksploatavimo darbai, galėsi kurti savo verslą, susijusį su telekomunikacijų paslaugų teikimu vartotojams.

Next

Studijų programa Aprangos technologijos ir verslas


Domiesi aprangos verslu, seki drabužių mados tendencijas, svajoji įgyvendinti kūrybines idėjas, domiesi aprangos konstravimu ir technologijomis? Studijuok aprangos technologijas ir verslą!

Studijuodamas Aprangos technologijas ir verslą išmoksi:

analizuoti aprangos rinką ir kurti inovatyvią, ekologišką, madingą ir praktišką aprangą, derinti menines idėjas ir konstrukcinius-technologinius sprendimus, konstruoti drabužius specialiomis kompiuterinėmis programomis;
parengti naujų modelių dokumentaciją ir organizuoti bei vadovauti aprangos gamybai;
kurti aprangos verslą.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus:
teisės pagrindus, užsienio kalbą, komunikavimo pagrindus, specialybės kalbą.

Studijuosi studijų krypties dalykus
aprangos modeliavimą ir konstravimą, mados ir kostiumo istoriją, prekės ženklų valdymą, aprangos kokybę ir konkurencingumą, žmonių saugą ir ekologiją, kompiuterinę grafiką, taikomąją matematiką ir chemiją, aprangos medžiagas, kompiuterinį aprangos modeliavimą, aprangos technologijų ir gamybos inovacijas, rinkodarą, verslo ekonomiką ir teisę, aprangos gamybos ir verslo organizavimą.

Specializacijos dalykus priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Įvairaus asortimento drabužių modeliavimą ir konstravimą kompiuterinėmis programomis.
2. Aprangos gamybos ir verslo organizavimą. Laisvai pasirenkamuosius dalykus.

Kokios bus praktikos?
Igysi praktinių įgūdžių gaminti madingą aprangą, dirbti komandoje, kuri kuria istorinius, etninius, sceninius kostiumus, atliksi gamybinę, įmonės veiklos modeliavimo ir baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 30 savaičių.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m., ištęstinės – 4,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais. Studentams, negalintiems atvykti į sesiją, suteikiama galimybė studijuoti pagal individualų studijų grafiką.

Studijų pabaiga

Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas aprangos gamybos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi kurti aprangos gamybos verslą, dirbti gamybos padalinio vadovu, konstruktoriumi-dizaineriu, technologu-vadybininku, aprangos konsultantu prekybos ir paslaugų įmonėse.

Next

Studijų programa Informacijos sistemos


Turi gabumų tiksliesiems mokslams, domiesi informacinėmis technologijomis, jų pažanga ir naujovėmis, turi polinkį į analitinį mąstymą, mėgsti iššūkius? Studijuok informacijos sistemas!

Studijuodamas Informacijos sistemas išmoksi:

projektuoti ir diegti organizacijų informacijos sistemas;
tobulinti informacijos sistemos komponentus ir integruoti juos į organizacijos informacinę sistemą;
valdyti organizacijos informacinę sistemą;
projektuoti duomenų bazes, planuoti ir organizuoti jų diegimą ir administravimą;
įvertinti ir pagrįsti kompiuterių tinklų ir telekomunikacijų technologinius sprendimus;
parengti organizacijos interneto svetainės projektą, jį įdiegti ir valdyti;
kurti, modifikuoti ir įdiegti elektroninio verslo elementus;
dirbti komandoje, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

Kokios bus studijos?

Studijuosi bendruosius koleginių studijų dalykus.
užsienio (anglų) kalbą, specialybės kalbą, aplinkos ir žmonių saugą, vadybą, filosofiją / sociologiją, ekonomiką, teisę.

Studijuosi studijų krypties dalykus
Pagrindinius studijų krypties dalykus:
informacijos valdymo pagrindus, informacines technologijas, duomenų bazių projektavimą, matematiką, fiziką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, programavimą, diskrečiąją matematiką, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką, operacines sistemas /algoritmus ir duomenų struktūras, kompiuterių tinklus ir telekomunikacijas, organizacijų komunikacijas / psichologiją.

Specialiuosius studijų krypties dalykus:
informacijos sistemas, duomenų bazes ir sistemas, hipertekstines sistemas ir internetines technologijas, informacijos sistemų projektavimą, klientų informacijos valdymo technologijas, atvirąją programinę įrangą, informacijos sistemų patikimumą ir testavimą, verslo valdymo sistemas, projektų rengimą ir valdymą, elektroninę komerciją, rengsi kurso projektą.
Laisvai pasirenkamuosius dalykus.

Kokios bus praktikos?
Atliksi informacinių technologijų, informacijos valdymo, duomenų bazių ir programavimo, informacinių sistemų projektavimo, profesinę, baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 26 savaitės.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m., nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinės sesijinės studijos – NL (S) – organizuojamos sesijomis: rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi sesijas ir po vieną egzaminų sesiją. Sesijų trukmė – 2 savaitės, egzaminų sesijos trukmė – 1 savaitė.
Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas informatikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi dirbti ir vadovauti atitinkamiems padaliniams šiose profesinės veiklos srityse: informacijos sistemų kūrimas ir eksploatavimas, organizacijų veiklos sisteminė analizė ir organizavimas, informacijos valdymas, vadovavimas IT projektams, kompiuterių tinklų ir telekomunikacijų taikymas organizacijų informacinėse sistemose, sistemų plėtra ir integracija.

Next

Studijų programa Elektroninio verslo technologijos


Domiesi veikla virtualiojoje aplinkoje ir informacinėmis technologijomis, norėtum praktikoje taikyti elektroninio verslo organizavimo ir vystymo principus, turi polinkį į analitinį mastymą, esi pasirengęs sparčiai technologijų kaitai? Studijuok elektroninio verslo technologijas!

Studijuodamas Elektroninio verslo technologijas išmoksi:

taikyti informacinių technologijų priemones elektroninio verslo vykdymui;
taikyti elektroninės rinkodaros ir analizės priemones elektroninio verslo vystymui;
organizuoti ir vykdyti elektroninį verslą;
analizuoti elektroninio verslo rinkos informaciją, naudoti ją elektroninio verslo modelių taikymui ir tobulinimui.

Kokios bus studijos?

Bendrųjų koleginių studijų modulį.

Studijuosi studijų krypties modulius:
tiksliuosius mokslus, elektroninį verslą, programavimo ir duomenų bazių pagrindus, internetines technologijas, išmaniųjų įrenginių technologijas, rinkodarą, vadybą, garso ir vaizdo technologijas, elektroninio verslo platformas ir įrankius, elektroninės reklamos ir verslo analitiką, informacijos sistemas, IT tarnybų valdymą ir IT teises.

Laisvai pasirenkamuosius modulius.

Kokios bus praktikos?
Atliksi technologijų (elektroninių komercijos sistemų parinkimas ir įdiegimas, rinkodaros plano sudarymas ir duomenų analizės priemonių pritaikymas), profesinę (įmonės veiklos analizė, elektroninio verslo įrankių naudojimas, elektroninės rinkodaros priemonių taikymas), baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 30 savaičių.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas informatikos inžinerijos ir vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi savarankiškai vykdyti elektroninį verslą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, dirbti įmonėse, vykdančiose elektroninę komerciją ir teikiančiose elektronines paslaugas, vystyti e-vyriausybės paslaugas.

Next

Studijų programa Išmaniųjų įrenginių technologijos


Domiesi naujausiomis technologijomis? Manai, kad Steve‘as Jobsas buvo genijus? Tiki, kad iPhone ir iPad atsiradimas pakeitė informacines technologijas? Žinai, kuo skiriasi iOS ir „Android“? Galvoji, kad sugebėsi sukurti programą, kuria naudosis milijonai vartotojų? Rinkis išmaniųjų įrenginių technologijas!

Studijuodamas Išmaniųjų įrenginių technologijas išmoksi:

analizuoti, modeliuoti, vystyti verslo procesus;
taikyti įvairius verslo modelius realizuojant išmaniųjų įrenginių programinę įrangą;
įvertinti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos poreikį;
taikyti programinės įrangos integracijos principus projektuojant išmaniųjų įrenginių programinę įrangą;
panaudoti esamą išmaniųjų įrenginių techninę struktūrą ir architektūrą kuriant programinę įrangą;
projektuoti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos naudotojo sąsają;
panaudoti skirtingas išmaniųjų įrenginių programinės įrangos kūrimo metodikas, priemones ir įrankius;
kurti išmaniųjų įrenginių daugialypę pramoginę programinę įrangą;
kurti išmaniųjų įrenginių interneto svetaines;
testuoti programinę įrangą ir įvertinti jos kokybę, parengti jos techninę ir naudotojo dokumentaciją.

Kokios bus studijos?

Bendrųjų koleginių studijų modulį.

Studijuosi studijų krypties modulius:
tiksliuosius mokslus, išmaniuosius įrenginius, informatikos pagrindus, objektinį programavimą, išmaniųjų įrenginių sandaras, internetines technologijas, išmaniųjų įrenginių programavimą, programų inžinerijas.

Laisvai pasirenkamuosius modulius.

Kokios bus praktikos?
Atliksi pirmą technologijų (sudaromas sprendžiamo uždavinio sprendimo algoritmas, randamas optimalus metodas, nagrinėjamos duomenų struktūros ir algoritmai, sukuriamos duomenų bazės), antrą technologijų (atliekama praktinio uždavinio dalykinė analizė, projektuojama, sukuriama ir publikuojama saityno taikomoji programa), profesinę, baigiamąją praktikas. Visa praktikų trukmė – 28 savaitės.

Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.

Studijų pabaiga
Studijas baigsi, kai parengsi ir apginsi profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.
Baigus studijas suteikiamas informatikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.

Kokios karjeros galimybės? Galėsi dirbti programuotoju, projektuoti ir kurti išmaniųjų įrenginių programinę įrangą, rengti įvairaus sudėtingumo lygio programinės įrangos projektus ir juos įgyvendinti, profesionaliai naudotis išmaniųjų įrenginių programinės įrangos kūrimo įrankiais, taikyti išmaniųjų įrenginių sandarą ir duomenų perdavimo principus bei technologijas, analizuoti išmaniųjų įrenginių technologijų poreikį asmenims ir įmonėms ir jų naudojimo galimybes, taikyti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos verslo modelius bei analizuoti jiems įtaką darančius veiksnius, organizuoti savarankišką ir kolektyvinį darbą kuriant programinę įrangą, egzistuojančius programinės įrangos sprendimus pritaikyti išmaniesiems įrenginiams.

Next

Praktikos

Kolegijos studijų proceso prioritetas – praktinių įgūdžių formavimas. Todėl ne mažiau kaip 30 proc. studijų programos apimties yra skirta praktikoms ir praktiniam mokymui. Kolegija ruošia specialistą konkrečiai darbo vieta, todėl absolventas, gavęs profesinio bakalauro laipsnį, gali be papildomų investicijų sau ir darbdaviui sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Kolegija turi glaudžius ryšius su darbo pasauliu, pasirašyta daugybė sutarčių su švietimo ir mokslo institucijomis, socialiniais partneriais, darbdaviais. Bendradarbiavimo formos – dalykinės konsultacijos, mokymo metodinės medžiagos rengimas, studijų programų rengimas ir tobulinimas, kvalifikacijos tobulinimas, vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams, dalyvavimas kvalifikavimo komisijų darbe, vadovavimas profesinėms ir baigiamosioms praktikoms. Kasmet sudaromos naujos bendradarbiavimo, paslaugų ar paramos sutartys. ELEKTRONIKOS TECHNIKOS, TELEKOMUNIKACIJŲ, KOMPIUTERIŲ TECHNIKOS, INFORMACIJOS SISTEMŲ, ELEKTRONINIO VERSLO TECHNOLOGIJŲ, IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ TECHNOLOGIJŲ studentai praktikas atlieka:

MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS studijų programos studentai gali atlikti praktikas: CHEMINĖS ANALIZĖS TECHNOLOGIJOS studijų programos studentai gali atlikti praktikas: ŽELDYNAI IR JŲ DIZAINAS studijų programos studentai gali atlikti praktikas: APRANGOS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO studijų programos studentai gali atlikti praktikas:

Next

Kontaktai